Los numerales ordinales : الأرقام الترتيبية

الأرقام الترتيبية
Los numerales ordinales

Primero - أول
Segundo - ثاني
Tercero - ثالث
Cuarto - رابع
Quinto - خامس
Sexto - سادس
Séptimo - سابع
Octavo - ثامن
Noveno - تاسع
Décimo - عاشر
Undécimo – حادي عشر
Duodécimo – ثاني عشر
Decimotercero – ثالث عشر
Decimocuarto – رابع عشر
Decimoquinto – خامس عشر
Decimosexto – سادس عشر
Decimoséptimo – سابع عشر
Decimoctavo – ثامن عشر
Decimonoveno – تاسع عشر
Vigésimo - عشرون
Trigésimo - ثلاثون
Cuadragésimo - أربعون
Quincuagésimo - خمسون
Sexagésimo - ستون
Septuagésimo - سبعون
Octogésimo - ثمانون
Nonagésimo - تسعون
Centésimo - مائة

الأرقام العددية : los números

تعلم الارقام العددية بالاسبانية

Aprender Los números


الأرقام العددية
los números

Cero - صفر
Uno - واحد
Dos - اثنان
Tres - ثلاثة
Cuatro - أربعة
Cinco - خمسة
Seis - ستة
Siete - سبعة
Ocho - ثمانية
Nueve - تسعة
Diez - عشرة
Once - احدى عشرة
Doce - اثنى عشرة
Trece - ثلاثة عشر
Catorce - أربعة عشر
Quince - خمسة عشر
Diaciseis - ستة عشر
Diecisiete - سبعة عشر
Diesciocho - ثمانية عشر
Diecinueve - تسعة عشر
Veinte - عشرون
Veintiuno –واحد وعشرون
Veintidos - اثنان وعشرون
Veintitres – ثلاثة وعشرون
Veinticuatro – أربعة وعشرون
Veinticinco – خمسة وعشرون
Veintiseis – ستة وعشرون
Veintisiete – سبعة وعشرون
Veintiocho – ثمانية وثلاثون
Veintinueve – تسعة وعشرون
Treinta - ثلاثون
Treinta y uno - واحد وثلاثون
Treinta y dos – اثنان وثلاثون
Treinta y tres – ثلاثة وثلاثون
Treinta y cuatro – أربعة وثلاثون
Treinta y cinco – خمسة وثلاثون
Treinta y seis – ستة وثلاثون
Treinta y siete – سبعة وثلاثون
Treinta y ocho – ثمانية وثلاثون
Treinta y nueve – تسعة وثلاثون
Cuarenta - أربعون
Cuarenta y uno – واحد وأربعون
Cuarenta y dos – اثنان وأربعون
Cuarenta y tres – ثلاثة وأربعون
Cuarenta y cuatro – أربعة وأربعون
Cuarenta y cinco – خمسة وأربعون
Cuarenta y seis – ستة وأربعون
Cuarenta y siete – سبعة وأربعون
Cuarenta y ocho – ثمانية وأربعون
Cuarenta y nueve - تسعة وأربعون
Cincuenta - خمسون
Cincuenta y uno - واحد وخمسون
Cincuenta y dos - اثنان وخمسون
Cincuenta y tres - ثلاثة وخمسون
Cincuenta y cuatro – أربع وخمسون
Cincuenta y cinco – خمسة وخمسون
Cincuenta y seis – ستة وخمسون
Cincuenta y siete – سبعة وخمسون
Cincuenta y ocho – ثمانية وخمسون
Cincuenta y nueve – تسعة وخمسون
Sesenta - ستون
Sesenta y uno – واحد وستون
Sesenta y dos - اثنان وستون
Sesenta y tres – ثلاثة وستون
Sesenta y cuatro – أربعة وستون
Sesenta y cinco – خمسة وستون
Sesenta y seis – ستة وستون
Sesenta y siete - سبعة وستون
Sesenta y ocho – ثمانية وستون
Sesenta y nueve – تسعة وستون
Setenta – سبعون
Setenta y uno - واحد وسبعون
Setenta y dos - اثنان وسبعون
Setenta y tres – ثلاثة وسبعون
Setenta y cuatro – أربعة وسبعون
Setenta y cinco – خمسة وسبعون
Setenta y seis – ستة وسبعون
Setenta y siete – سبعة وسبعون
Setenta y ocho – ثمانية وسبعون
Setenta y nueve – تسعة وسبعون
Ochenta – ثمانون
Ochenta y uno - واحد وثمانون
Ochenta y dos – اثنان وثمانون
Ochenta y tres – ثلاثة وثمانون
Ochenta y cuatro – أربعة وثمانون
Ochenta y cinco – خمسة وثمانون
Ochenta y seis – ستة وثمانون
Ochenta y siete – سبعة وثمانون
Ochenta y ocho – ثمانية وثمانون
Ochenta y nueve – تسعة وثمانون
Noventa - تسعون
Noventa y uno – واحد وتسعون
Noventa y dos – اثنان وتسعون
Noventa y tres – ثلاثة وتسعون
Noventa y cuatro – أربعة وتسعون
Noventa y cinco – خمسة وتسعون
Noventa y seis – خمسة وتسعون
Noventa y seise – ستة وتسعون
Noventa y siete – سبعة وتسعون
Noventa y ocho - ثمانية وتسعون
Noventa y nueve – تسعة وتسعون
Ciento – مائة
Ciento uno - مائة و واحد
Ciento dos - مائة و اثنان
Ciento tres - مائة و ثلاثة
Ciento cuatro - مائة و أربعة
Ciento cinco - مائة و خمسة
Ciento seis - مائة وستة
Ciento siete - مائة و سبعة
Ciento ocho - مائة و ثمانية
Ciento nueve - مائة و تسعة
Ciento diez - مائة و عشرة
Doscientos - مائتان
Mil - ألف
Mil uno – ألف وواحد

حروف الهجاء : el alfabeto

تعلم الحروف الهجائية باللغة الاسبانية

aprender el alfabeto español